Missie en visie

Missie

De Gunningschool biedt leerlingen van 5 tot 13 jaar met een gedragsprobleem en/of stoornis een optimale leeromgeving. Dat doen we door veiligheid, zorg en structuur te bieden, en onze leerlingen te helpen groeien naar een niveau waarop zij zo goed mogelijk functioneren in het vervolgonderwijs.

Wij handelen volgens orthopedagogisch en didactisch inzicht en bieden onderwijs op maat aan: we sluiten aan bij de individuele hulpvraag van elke leerling. Onze leerlingen leren om te gaan met de eigen stoornis of problematiek en tot zelfontplooiing te komen. Ons doel is om de kinderen zo ver te brengen dat ze geplaatst worden in het regulier voortgezet onderwijs of in het speciaal voortgezet onderwijs. Het uiteindelijk doel is dat zij zichzelf goed staande kunnen houden in onze maatschappij.

Visie

Door het creëren en handhaven van veiligheid, geborgenheid en structuur doen kinderen positieve ervaringen op. Naast discipline zijn ook tolerantie en acceptatie belangrijk. Wij leren kinderen omgaan met wie ze zijn en wat ze kunnen, door het stimuleren van zelfreflectie, het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld en een goed gevoel van eigenwaarde.

Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het geven van zekerheid en het stimuleren van zelfvertrouwen geven we hen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen.