Schoolkosten

Wij vragen aan ouders een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage van € 25 voor het Ouderfonds. Dit fonds is bedoeld voor het organiseren van activiteiten voor de leerlingen die niet vergoed worden via het rijksbudget, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en de sportdag. Ouders van leerlingen die na de kerstvakantie instromen, betalen een lagere ouderbijdrage omdat hun kind niet alle activiteiten van dat jaar meemaakt. Als een leerling tussentijds de school verlaat, kunnen ouders een terugbetaling verzoeken voor de niet-genoten activiteiten.

 

Jaarlijks bieden we aan de Deelmedezeggenschapsraad (DMR) de begroting en de verantwoording van de gelden aan. De oudergeleding van de DMR heeft hierover instemmingsrecht.

 

Extra bijdragen

De ouderbijdrage dekt niet alle kosten. Soms hebben we gedurende het schooljaar extra bijdragen nodig. Zo zijn de kosten van het schoolkamp voor de eindgroepen € 85. Voor het schoolreisje vragen we apart een bijdrage van € 15 euro. Kinderen die surprises maken met Sinterklaas betalen zelf het cadeautje. De bijdrage vanuit de ouderbijdrage wordt in deze groepen besteed aan een groepscadeau.

 


Adresgegevens

Prof. dr. Gunningschool
Rijksstraatweg 245
2024 DG Haarlem
Tel: 023 - 52.60.337
E-mail: gunningschool@aloysiusstichting.nl