Onderwijskundige uitgangspunten

Elk kind heeft bijzondere kwaliteiten en verdient het om gezien en gehoord te worden. Wij zoeken naar de sterke punten van ieder kind en besteden veel aandacht aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We benaderen onze leerlingen positief en stralen vertrouwen in hun mogelijkheden uit, waardoor zij zelfvertrouwen opbouwen en met plezier naar school gaan.

Het onderwijs- en zorgaanbod passen we aan de mogelijkheden van onze leerlingen aan. Ons
onderwijs voldoet aan de kerndoelen van het speciaal onderwijs. Het doel is om elke leerling op ten minste vmbo-niveau voor te bereiden (leerlingen met een benedengemiddelde cognitie bereiden we voor op het praktijkonderwijs). Meer over ons onderwijsbeleid leest u in hoofdstuk 2 van onze schoolgids.

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Voor welke kinderen?
De leerlingen bij ons op school vertonen gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen waardoor ze vastgelopen zijn in het regulier onderwijs. Deze kinderen hebben het moeilijk met zichzelf en/of met hun omgeving, wat zich op allerlei manieren kan uiten.

Bijvoorbeeld:

 • Het kind is opstandig, eigenzinnig en verzet zich tegen regels op school en thuis.
 • Het kind kan prikkelbaar zijn en vaak agressief reageren.
 • Het kind kan geremd en angstig zijn; is bang om te mislukken, kropt spanningen op tot deze zich in een driftbui of agressie ontladen.
 • Het kind legt moeilijk contact met leeftijdgenoten en/of volwassenen.
 • Het kind is druk en overbeweeglijk, het kan zich slecht concentreren.
 • Het kind is chaotisch in zijn denken en doen; het heeft weinig besef van bestaande structuren om zich heen.
 • Het kind heeft een geringe motivatie om te leren, waardoor het (grote) leerachterstanden opgelopen kan hebben.

 

Onze Aanpak
Om zo goed mogelijk te voldoen aan de specifieke hulpbehoefte van elke leerling, hebben wij de volgende aanpak:

 • de hulpvraag en daaruit voortvloeiend de onderwijsbehoefte van de leerling vaststellen
 • de mogelijkheden van het kind, dat wat het kind kan, zijn uitgangspunten voor het onderwijs en de zorg die wij bieden
 • planmatig handelen: met behulp van interne en externe deskundigen uit verschillende disciplines problemen analyseren, doelstellingen formuleren, uitvoeren en evalueren
 • voor elke leerling is een individueel ontwikkelingsperspectief opgesteld
 • verschillen worden benaderd door te differentiëren in niveau van de aangeboden leerstof, tempo en gedragsaanpak
 • beschikken over voldoende en gevarieerde leermiddelen en methoden om bij de individuele leerling aan te sluiten
 • accepteren en respecteren van de leerling
 • wederzijds luisteren
 • ouders actief betrekken bij de onderwijsbehoefte van hun kind
 • Binnen de school is de leerkracht als begeleider essentieel. Het spreekt vanzelf dat, naast de algemene pedagogische en didactische kennis, hij/zij inzicht moet hebben in de aard van de problematiek bij onze leerlingen. Daarom vindt de school het belangrijk dat het onderwijzend en niet onderwijzend personeel zich blijft professionaliseren. Dit wordt o.a. gerealiseerd tijdens studiedagen en individuele na- en bijscholing.

 

De leerkracht
is als begeleider essentieel. Naast de algemene pedagogische en didactische kennis heeft hij/zij inzicht in de aard van de problematiek bij onze leerlingen. Daarom vinden we het belangrijk dat ons onderwijzend én niet-onderwijzend personeel zich blijft professionaliseren. Dit doen we tijdens studiedagen en individuele na- en bijscholing.

 

Kanjertraining
Alle leerlingen krijgen kanjertraining. Wekelijks geeft de eigen leerkracht in elke klas deze training. De coördinator kanjertraining ondersteunt waar nodig deze lessen. Doel van de kanjertraining is leerlingen aanleren goede keuzes in hun gedrag te maken. De kinderen leren via deze training met elkaar samen te werken en elkaar te vertrouwen. We doen veel oefeningen die dat bevorderen: bijvoorbeeld iemand boven je hoofd tillen met klasgenoten, of een piramide bouwen van leerlingen. Steeds heeft daarbij één leerling de leiding.

Meer informatie over de kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl